สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28083163
51%
723:1
อนุบาล 37187158
49%
723:1
ระดับปฐมวัย151170321
21%
1423:1
ประถมศึกษาปีที่ 1150131281
26%
931:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112119231
21%
926:1
ประถมศึกษาปีที่ 39873171
16%
724:1
ประถมศึกษาปีที่ 47770147
14%
721:1
ประถมศึกษาปีที่ 57959138
13%
720:1
ประถมศึกษาปีที่ 65454108
10%
715:1
ระดับประถมศึกษา5705061,076
71%
4623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1221638
34%
313:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2162036
32%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3152338
34%
313:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5359112
7%
912:1
รวมทั้งสิ้น7747351,509
100%
6922:1