สพป.ระนอง.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1170157327
9%
2414:1
อนุบาล 28348091,643
44%
8220:1
อนุบาล 38848541,738
47%
8520:1
ระดับปฐมวัย1,8881,8203,708
22%
19119:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1461,1402,286
20%
9325:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0439642,007
17%
8823:1
ประถมศึกษาปีที่ 39739301,903
16%
8622:1
ประถมศึกษาปีที่ 49289121,840
16%
8621:1
ประถมศึกษาปีที่ 59358791,814
16%
8621:1
ประถมศึกษาปีที่ 69288751,803
15%
8820:1
ระดับประถมศึกษา5,9535,70011,653
68%
52722:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1355287642
38%
2823:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2276253529
31%
2918:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3283256539
32%
2919:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9147961,710
10%
8620:1
รวมทั้งสิ้น8,7558,31617,071
100%
80421:1