ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
14%
12:1
อนุบาล 2314
29%
14:1
อนุบาล 3268
57%
18:1
ระดับปฐมวัย6814
27%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
30%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา201737
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น262551
100%
96:1