ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171835
56%
135:1
อนุบาล 391827
44%
127:1
ระดับปฐมวัย263662
19%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101727
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2191534
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171532
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151934
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201434
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141327
14%
127:1
ระดับประถมศึกษา9593188
59%
631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121022
32%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121123
34%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 361723
34%
123:1
มัธยมศีกษาตอนต้น303868
21%
323:1
รวมทั้งสิ้น151167318
100%
1129:1