ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121022
43%
122:1
อนุบาล 3181129
57%
129:1
ระดับปฐมวัย302151
28%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 125934
28%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121931
26%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
8%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 491322
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 57512
10%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 67411
9%
111:1
ระดับประถมศึกษา6555120
65%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1347
54%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2123
23%
13:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3-33
23%
13:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4913
7%
34:1
รวมทั้งสิ้น9985184
100%
1117:1