ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 272330
54%
130:1
อนุบาล 318826
46%
126:1
ระดับปฐมวัย253156
27%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 114822
14%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131023
15%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151126
17%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111324
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141327
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6201131
20%
131:1
ระดับประถมศึกษา8766153
73%
626:1
รวมทั้งสิ้น11297209
100%
826:1