ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 216925
50%
125:1
อนุบาล 3131225
50%
125:1
ระดับปฐมวัย292150
19%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151227
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2191231
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171835
19%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4221234
19%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161127
15%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141327
15%
127:1
ระดับประถมศึกษา10378181
67%
630:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16814
37%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28513
34%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36511
29%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น201838
14%
313:1
รวมทั้งสิ้น152117269
100%
1124:1