ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
42%
15:1
อนุบาล 3437
58%
17:1
ระดับปฐมวัย7512
32%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 53-3
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
27%
17:1
ระดับประถมศึกษา17926
68%
64:1
รวมทั้งสิ้น241438
100%
85:1