ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3415
100%
15:1
ระดับปฐมวัย415
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
24%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
38%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134
19%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-22
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
5%
11:1
ระดับประถมศึกษา81321
81%
64:1
รวมทั้งสิ้น121426
100%
74:1