ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
29%
16:1
อนุบาล 2347
33%
17:1
อนุบาล 38-8
38%
18:1
ระดับปฐมวัย14721
20%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 112416
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210313
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
13%
111:1
ระดับประถมศึกษา453782
80%
614:1
รวมทั้งสิ้น5944103
100%
911:1