ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161127
41%
127:1
อนุบาล 3211839
59%
139:1
ระดับปฐมวัย372966
25%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 191221
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 261016
12%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111324
17%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 46915
11%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141933
24%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191029
21%
129:1
ระดับประถมศึกษา6573138
52%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19615
24%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2141428
44%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311920
32%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น342963
24%
321:1
รวมทั้งสิ้น136131267
100%
1124:1