ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29918
60%
118:1
อนุบาล 36612
40%
112:1
ระดับปฐมวัย151530
23%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 181018
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 215722
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 37411
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 48311
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
15%
115:1
ระดับประถมศึกษา613899
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น7653129
100%
816:1