ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2191332
56%
132:1
อนุบาล 381725
44%
125:1
ระดับปฐมวัย273057
20%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111728
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171128
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111223
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141327
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201131
19%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111728
17%
128:1
ระดับประถมศึกษา8481165
59%
628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112921
37%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215823
40%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310313
23%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น372057
20%
319:1
รวมทั้งสิ้น148131279
100%
1125:1