ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1516
21%
16:1
อนุบาล 28210
36%
110:1
อนุบาล 36612
43%
112:1
ระดับปฐมวัย19928
29%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 271724
35%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 38715
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
7%
15:1
ระดับประถมศึกษา333669
71%
612:1
รวมทั้งสิ้น524597
100%
911:1