ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
39%
19:1
อนุบาล 35914
61%
114:1
ระดับปฐมวัย91423
25%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1718
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 37310
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
25%
117:1
ระดับประถมศึกษา422668
75%
611:1
รวมทั้งสิ้น514091
100%
811:1