ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19716
30%
116:1
อนุบาล 210717
31%
117:1
อนุบาล 371421
39%
121:1
ระดับปฐมวัย262854
21%
318:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 45914
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131023
23%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 681220
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา465399
39%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1271340
40%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2251641
41%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311718
18%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น633699
39%
520:1
รวมทั้งสิ้น135117252
100%
1418:1