ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171431
51%
131:1
อนุบาล 3161430
49%
130:1
ระดับปฐมวัย332861
23%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 120929
14%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2181634
16%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171936
17%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131932
15%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5152237
18%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 6291241
20%
221:1
ระดับประถมศึกษา11297209
77%
730:1
รวมทั้งสิ้น145125270
100%
930:1