ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2232043
59%
143:1
อนุบาล 3141630
41%
130:1
ระดับปฐมวัย373673
25%
237:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171532
15%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132134
16%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 3172138
17%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 4192443
20%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141630
14%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6222042
19%
142:1
ระดับประถมศึกษา102117219
75%
731:1
รวมทั้งสิ้น139153292
100%
932:1