จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
อื่น ๆ---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
บวชในศาสนา---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--25
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ--1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--6
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง--1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--48
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--141
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--65
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--17
นักเรียนจบทั้งหมด--305
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--20
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--28
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--5
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--18
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--5
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--28
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--10
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--10
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--24
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--32
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--13
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--20
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--1
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--5
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--12
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--5
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--8
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--15
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--6
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--14
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--1
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--4
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--11
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--11
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--13
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--5
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--7
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--13
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--16
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--1
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--4
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--8
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--12
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--19
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--21
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--3
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--4


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT