ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

76

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

25

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /1%
1.2. นร.1 - 20 1 /1%
1.3. นร.21 - 40 4 /5%
1.4. นร.41 - 60 4 /5%
1.5. นร.61 - 80 6 /8%
1.6. นร.81 - 100 5 /7%
1.7. นร.101 - 120 4 /5%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

23

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

72

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

75

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

24

ตาราง

810

ห้องเรียน
-23
ตาราง

16,952

นักเรียน
41
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,690

171
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

11,553

106
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,709

-236
ตาราง

76

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
25
กลาง
46
ใหญ่
5
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -36.27

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.00

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

901

ครูและบุคลากร

สนง.
66
รร.
835
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

835

สภาพอัตรากำลัง
2023-09-20

ก่อน 1 ตค.
-1.69%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-2.65%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
2
รอง
-25
ครู
-16
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
1
รอง
-25
ครู
-25
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ49 /64%
ปฐมวัย - ม.ต้น23 /30%
ประถมฯ2 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 25 /33%
ขนาดกลาง 46 /61%
ขนาดใหญ่ 5 /7%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 25 /33%
ขนาดที่ 2 21 /28%
ขนาดที่ 3 15 /20%
ขนาดที่ 4 9 /12%
ขนาดที่ 5 6 /8%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (905 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (305 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 65 /21%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 17 /6%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 141 /46%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 48 /16%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 6 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 25 /8%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
  • นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
  • นายปรีชาพล ทองพลอย
  • นายษณกร เสนาะเสียง
  • นายวัลลภ บัวเกตุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายษณกร เสนาะเสียง
  • นายปรีชาพล ทองพลอย
  • นายไตเติล โกยทอง
  • นายเนติพงษ์ หงส์คำ
  • นายวัลลภ บัวเกตุ
76 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองระนอง

26 โรงเรียน

ตาราง
กระบุรี

23 โรงเรียน

ตาราง
ละอุ่น

7 โรงเรียน

ตาราง
กะเปอร์

11 โรงเรียน

ตาราง
สุขสำราญ

9 โรงเรียน

ตาราง

8 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายที่ 1

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 3

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 4

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 5

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 6

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 7

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 8

10 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT