จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4642,481627-3,572
เครื่องแบบนักเรียน3892,250600-3,239
เครื่องเขียน2741,789558-2,621
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2101,395440-2,045
อาหารกลางวัน161995319-1,475
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1671,227425-1,819
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-1--1
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน-1--1
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด519--24
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน519--24
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน116--17
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)19--10
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-5--5
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-10--10
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด13647-84
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน13144-76
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน11131-43
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)11534-50
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน1912-22
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1622-29
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-1010-20
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-108-18
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-88-16
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-68-14
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-67-13
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-68-14
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-10--10
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-9--9
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-7--7
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-6--6
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-4--4
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-6--6
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-45--45
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-44--44
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-45--45
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-8--8
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-5--5
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-8--8
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-12--12
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-12--12
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-9--9
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-7--7
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-7--7
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-8--8
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด430--34
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน329--32
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน127--28
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)328--31
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-4--4
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-27--27
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด16735-103
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน-6235-97
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน-5935-94
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)15520-76
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-5020-70
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-4720-67
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด113--14
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน113--14
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน19--10
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)12--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน12--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า12--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-17--17
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน-16--16
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน-15--15
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-14--14
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-14--14
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-13--13
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-4--4
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-4--4
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-3--3
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-3--3
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-3--3
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-3--3
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-22--22
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-20--20
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-17--17
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-4--4
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-3--3
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-3--3
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด745--52
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน127--28
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน635--41
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)222--24
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน119--20
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า118--19
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-25--25
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-6--6
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-4--4
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-23--23
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-23--23
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-4--4
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด323--26
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน316--19
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน220--22
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-16--16
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-7--7
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-11--11
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-2--2
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน-1--1
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน-1--1
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1124--35
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องแบบนักเรียน1024--34
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เครื่องเขียน15--6
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-5--5
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อาหารกลางวัน-3--3
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-5--5
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด24017-59
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน23615-53
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน2217-30
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2199-30
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน2167-25
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2167-25
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด24--6
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน24--6
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน11--2
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)11--2
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน12--3
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า11--2
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด24233-77
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน24233-77
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน14131-73
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)12225-48
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-2126-47
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-2225-47
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด339--42
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน331--34
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน231--33
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)135--36
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน-3--3
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-20--20
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด39242-137
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องแบบนักเรียน39142-136
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เครื่องเขียน39142-136
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)38942-134
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อาหารกลางวัน28942-133
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า38942-134
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด35224-79
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน35224-79
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-5223-75
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-5023-73
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน--3-3
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-5023-73
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด398-20
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน255-12
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน168-15
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)165-12
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-2--2
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-42-6
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-2630-56
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน-2630-56
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-2630-56
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-2629-55
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-2629-55
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-2629-55
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-12--12
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน-12--12
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-10--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-10--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-10--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-10--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-8--8
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน-8--8
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-7--7
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-6--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-6--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-6--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด16520-86
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน16320-84
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน1245-30
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)154-10
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน1122-15
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1124-17
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด536--41
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน533--38
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน524--29
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)519--24
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน212--14
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า516--21
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1891--109
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน171--72
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน1732--49
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-5--5
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1860--78
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน1760--77
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน1052--62
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1---1
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน1---1
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1---1
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด11--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องแบบนักเรียน11--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เครื่องเขียน-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อาหารกลางวัน-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1044--54
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน642--48
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน1044--54
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1044--54
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน643--49
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า743--50
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-411-15
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน-211-13
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน-411-15
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-411-15
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน-18-9
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-211-13
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-74-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน-74-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน-64-10
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-41-5
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน-31-4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-31-4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด136-10
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน-35-8
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน-13-4
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)112-4
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน-14-5
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-12-3
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด33323-59
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน33322-58
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน33223-58
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2134-19
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน12511-37
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า33011-44
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด23--5
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน22--4
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน21--3
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)11--2
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน21--3
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า2---2
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด14107--121
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องแบบนักเรียน13106--119
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เครื่องเขียน13107--120
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)14106--120
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อาหารกลางวัน13107--120
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า13107--120
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด16--7
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน16--7
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน16--7
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)14--5
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน-3--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า14--5
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด74117-65
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน64017-63
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน63617-59
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)53617-58
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน53617-58
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า53617-58
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด102618-54
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน102517-52
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน102618-54
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)102117-48
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน-22-4
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า102017-47
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด316--19
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน315--18
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน38--11
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)28--10
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน26--8
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า27--9
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด614--20
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน614--20
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน614--20
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)614--20
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน35--8
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า614--20
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2267-35
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน2267-35
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน1217-29
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-216-27
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน-76-13
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-216-27
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1039--49
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน938--47
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน1039--49
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)436--40
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน46--10
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า435--39
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4410129-174
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน435529-127
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน57928-112
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)39628-127
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน446727-138
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า55028-83
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2314479-246
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน2113574-230
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน28873-163
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)224946-117
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน13243-76
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า13846-85
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด319--22
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน319--22
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน315--18
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)318--21
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน312--15
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า314--17
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-19--19
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน-15--15
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-15--15
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-10--10
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-6--6
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-6--6
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด5815565-278
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน4813365-246
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน5313865-256
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)3213561-228
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน26504-80
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า4411562-221
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด41222-38
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องแบบนักเรียน31216-31
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เครื่องเขียน1918-28
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)2813-23
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อาหารกลางวัน166-13
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า187-16
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-2--2
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน-2--2
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน-1--1
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-5--5
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน-4--4
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน-3--3
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-2--2
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน-1--1
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-4--4
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องแบบนักเรียน-4--4
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เครื่องเขียน-3--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-3--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อาหารกลางวัน-3--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-3--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด34129--163
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน34129--163
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1194--105
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน1194--105
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน264--66
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-3--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-2--2
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-3--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด131--32
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน130--31
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-29--29
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-25--25
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-22--22
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-25--25
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด226--28
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน224--26
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน26--8
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)26--8
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน2---2
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า24--6
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1672--88
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน1670--86
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-28--28
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-16--16
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-13--13
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-15--15
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1727--44
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน1627--43
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน1523--38
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)426--30
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน-1--1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า323--26
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1156--67
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน1150--61
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เครื่องเขียน1148--59
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1138--49
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อาหารกลางวัน235--37
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1136--47
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด712--19
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน711--18
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน711--18
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)711--18
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-6--6
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า710--17
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด517--22
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน515--20
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน-8--8
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-1--1
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-2--2
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-1--1
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด217140-132
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน216940-130
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน216638-125
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-141-15
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน-32-5
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-122-14
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด111--12
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน-11--11
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน-10--10
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)14--5
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน12--3
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-4--4
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด4312140-204
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องแบบนักเรียน2010137-158
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เครื่องเขียน318933-153
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)4210234-178
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อาหารกลางวัน3311440-187
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า218433-138
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT