คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
      Version.2024.1.KAOPUNHOT