จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6573,530761-4,948
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-41-5
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-1--1
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน6503,475755-4,880
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า4223-29
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท3282-33
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด910--19
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน910--19
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด156--57
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-2--2
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน154--55
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด140--41
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน-39--39
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า11--2
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44663-113
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน44662-112
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า--1-1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7027-97
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-7027-97
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด622--28
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน620--26
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด148--49
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน147--48
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-20--20
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1019--29
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน1017--27
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-1--1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด110--11
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน-10--10
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า1---1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด63212-50
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน63212-50
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17--17
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน-17--17
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด219--21
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน219--21
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-12--12
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17--17
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-17--17
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1846--64
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน1845--63
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-1--1
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-68--68
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-68--68
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31--31
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-31--31
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด122--23
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน122--23
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17--8
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-7--7
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า1---1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กเร่ร่อน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ชนกลุ่มน้อย-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กยากจน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กำพร้า-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6033-93
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน-5933-92
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด57--12
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน47--11
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44126-71
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน44126-71
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1038--48
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-1--1
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน1036--46
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด47336-113
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กเร่ร่อน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ชนกลุ่มน้อย-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กยากจน47336-113
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กำพร้า-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด67018-94
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน67018-94
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด227318-113
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน227318-113
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23125-58
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน23125-58
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน-14--14
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด420--24
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน420--24
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด710329-139
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน710229-138
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-1--1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1041--51
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน1041--51
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด32135--167
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน31116--147
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า19--10
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-10--10
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1046--56
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน1046--56
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115--16
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน115--16
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด427--31
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กเร่ร่อน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ชนกลุ่มน้อย-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กยากจน427--31
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กำพร้า-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1836--54
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน1736--53
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3527-62
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน-3527-62
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-85-13
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน-85-13
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-420-24
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน-418-22
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า--1-1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53613-54
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน53613-54
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30--30
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน-30--30
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด113--14
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กเร่ร่อน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ชนกลุ่มน้อย-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กยากจน113--14
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กำพร้า-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3121-52
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน-3121-52
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด144617-77
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน144617-77
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด147--48
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน147--48
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด510--15
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน510--15
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด24124-67
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน24124-67
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1135--46
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน1135--46
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28237-121
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน28237-121
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5625295-403
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน5624995-400
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-2--2
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5212514-191
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน5212413-189
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด238--40
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน238--40
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2177--98
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน2177--98
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6117665-302
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน6117665-302
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53566-106
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กเร่ร่อน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ชนกลุ่มน้อย-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กยากจน53566-106
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กำพร้า-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15129--144
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน15126--141
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-46--46
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน-46--46
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7--7
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กเร่ร่อน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ชนกลุ่มน้อย-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กยากจน-7--7
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กำพร้า-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด33115--148
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน33115--148
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27104--131
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน27102--129
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-2--2
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน-3--3
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด132--33
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน132--33
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-23--23
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน-23--23
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1674--90
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน1673--89
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1235--47
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน1235--47
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1739--56
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กเร่ร่อน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ชนกลุ่มน้อย-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กยากจน1739--56
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กำพร้า-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2650--76
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน2649--75
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1055--65
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน1054--64
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-1--1
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด299843-170
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน289141-160
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-21-3
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท151-7
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด740--47
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน738--45
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-2--2
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด97627-112
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กถูกทอดทิ้ง-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กเร่ร่อน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผลกระทบจากเอดส์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ชนกลุ่มน้อย-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กยากจน97427-110
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กำพร้า-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT