จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,66311,4541,645-16,762
ไทย2,6899,4091,585-13,683
กัมพูชา-9--9
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น11--2
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา5841,33030-1,944
ฟิลิปปิน1-1-2
มาเลเซีย-1--1
ลาว12--3
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ16139818-577
อื่นๆ22630411-541
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1423--37
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย1121--32
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ32--5
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด73219--292
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย70208--278
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา24--6
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ14--5
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-3--3
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด61209--270
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย60181--241
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ120--21
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-8--8
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด549999-252
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย258496-205
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา22113-36
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ72--9
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด38449200-687
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย22408199-629
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา16411-58
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย23148--171
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา815--23
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31132--163
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย25114--139
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา518--23
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ1---1
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด68171--239
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย44158--202
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-1--1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา249--33
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-2--2
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2873--101
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย2161--82
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา712--19
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2142--63
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย516--21
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา1426--40
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ2---2
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3712661-224
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย3111357-201
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา4134-21
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ1---1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด1243--55
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย527--32
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา715--22
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-1--1
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด17130--147
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย15124--139
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา16--7
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ1---1
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3256--88
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย2148--69
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-1--1
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา116--17
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-1--1
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด1746--63
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย938--47
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา88--16
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด46159--205
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย39146--185
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา711--18
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-252--252
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย-243--243
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา-6--6
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2368--91
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย1164--75
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา124--16
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3350--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย1229--41
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา2121--42
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2869--97
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย831--39
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา1938--57
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ1---1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เกาหลีใต้-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จีน-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ญี่ปุ่น-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เนปาล-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ปากีสถาน-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เมียนมา-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ฟิลิปปิน-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มาเลเซีย-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ลาว-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เวียดนาม-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศรีลังกา-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สิงคโปร์-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินเดีย-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อินโดนีเซีย-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010060 บ้านดอนกลาง#เลิกสถานศึกษา 7 มีนาคม 2567กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด115299135-549
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย114294134-542
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-1--1
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา141-6
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2748--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย1320--33
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา1428--42
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด5716557-279
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย5215056-258
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา5151-21
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2154--75
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย1041--51
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา1012--22
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ11--2
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด114428157-699
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไทย113420157-690
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กัมพูชา-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เกาหลีใต้-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จีน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ญี่ปุ่น-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เนปาล-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ปากีสถาน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เมียนมา15--6
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ฟิลิปปิน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มาเลเซีย-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ลาว-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เวียดนาม-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศรีลังกา-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สิงคโปร์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินเดีย-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อินโดนีเซีย-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-3--3
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5419048-292
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย5318946-288
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-1--1
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ1-1-2
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด11220645-363
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย10220043-345
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา1031-14
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-21-3
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-1--1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3510353-191
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย3410053-187
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา-1--1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ12--3
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3099--129
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย2893--121
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา26--8
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด4789--136
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย4585--130
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา24--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5422245-321
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย5422145-320
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา-1--1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2160--81
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย1452--66
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา58--13
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว1---1
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ1---1
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด145647--792
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย142633--775
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา28--10
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ16--7
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด52102--154
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย4986--135
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา315--18
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3159--90
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไทย1539--54
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กัมพูชา-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เกาหลีใต้-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จีน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ญี่ปุ่น-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เนปาล-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ปากีสถาน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เมียนมา1516--31
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ฟิลิปปิน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มาเลเซีย-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ลาว-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เวียดนาม-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศรีลังกา-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สิงคโปร์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินเดีย-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อินโดนีเซีย-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ13--4
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด4776--123
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย1831--49
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา2138--59
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ87--15
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด-10447-151
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย-10447-151
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด5812326-207
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย3510526-166
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา1117--28
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ121--13
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด249037-151
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย127036-118
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา8131-22
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ27--9
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด6613863-267
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย3813563-236
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา223--25
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ6---6
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด2182--103
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย1467--81
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-1--1
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา414--18
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ3---3
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด36116--152
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไทย2694--120
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กัมพูชา-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เกาหลีใต้-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จีน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ญี่ปุ่น-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เนปาล-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ปากีสถาน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เมียนมา918--27
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ฟิลิปปิน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มาเลเซีย-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ลาว-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เวียดนาม-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศรีลังกา-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สิงคโปร์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินเดีย-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อินโดนีเซีย-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ11--2
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด521--26
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย517--22
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา-4--4
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด469526-167
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย196625-110
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา27281-56
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด134617-76
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย104113-64
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา254-11
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด47143--190
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย35128--163
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ813--21
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ42--6
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด1226--38
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย1023--33
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา2---2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-2--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด5018138-269
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย4717937-263
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา321-6
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด56153--209
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย41139--180
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา1512--27
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-2--2
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด9626749-412
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย9125347-391
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา4122-18
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-1--1
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ11--2
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด8826899-455
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย6821696-380
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา-1--1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ18513-72
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ2---2
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด5112013-184
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย8327-47
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา15445-64
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ16171-34
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ1227--39
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด555--60
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย228--30
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ321--24
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-6--6
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด56134--190
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย17--8
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา693--99
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ13--4
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ4831--79
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด6218868-318
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย6215458-274
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา-2--2
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-282-30
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-48-12
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด156403172-731
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไทย130377158-665
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กัมพูชา-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เกาหลีใต้-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จีน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ญี่ปุ่น-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เนปาล-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ปากีสถาน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เมียนมา684-18
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ฟิลิปปิน--1-1
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มาเลเซีย-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ลาว-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เวียดนาม-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศรีลังกา-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สิงคโปร์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินเดีย-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อินโดนีเซีย-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ13147-34
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ742-13
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด53217--270
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย123--24
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา164--65
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-44--44
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ5186--137
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด49136--185
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย2491--115
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา2543--68
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด51248--299
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไทย855--63
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กัมพูชา-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เกาหลีใต้-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จีน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ญี่ปุ่น-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เนปาล-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ปากีสถาน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เมียนมา12109--121
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ฟิลิปปิน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มาเลเซีย-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ลาว-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เวียดนาม-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศรีลังกา-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สิงคโปร์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินเดีย-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อินโดนีเซีย-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ428--32
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ2756--83
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด47133--180
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย-1--1
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา-65--65
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ4749--96
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-18--18
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด73283--356
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย216--18
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา71263--334
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-3--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย-6--6
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา-7--7
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3675--111
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย1662--78
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา1811--29
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ11--2
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย1125--36
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา17--8
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ25--7
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74226--300
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย70218--288
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา-2--2
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-2--2
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ42--6
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3441,020--1,364
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย3411,012--1,353
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-4--4
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา12--3
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน1---1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด2547--72
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย57--12
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา515--20
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ420--24
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ115--16
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74102--176
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไทย1143--54
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กัมพูชา-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เกาหลีใต้-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จีน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ญี่ปุ่น11--2
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เนปาล-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ปากีสถาน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เมียนมา3530--65
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ฟิลิปปิน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มาเลเซีย-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ลาว-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เวียดนาม-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศรีลังกา-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สิงคโปร์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินเดีย-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อินโดนีเซีย-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ2426--50
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ32--5
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด3499--133
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย3496--130
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-2--2
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด34160--194
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย32151--183
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-1--1
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ27--9
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-1--1
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย822--30
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ5---5
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด6317557-295
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย5916656-281
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา24--6
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ141-6
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ11--2
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด55156--211
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย55156--211
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด5012633-209
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย4510830-183
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-11-2
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ4172-23
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ1---1
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT