จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,69011,5531,709-16,952
ไทย2,7049,4461,647-13,797
กัมพูชา-9--9
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น11--2
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา5841,37732-1,993
ฟิลิปปิน1-1-2
มาเลเซีย-1--1
ลาว1---1
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ16940818-595
อื่นๆ23031111-552
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1724--41
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย1222--34
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ52--7
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด74223--297
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย73211--284
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-4--4
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ15--6
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-3--3
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด60206--266
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไทย59178--237
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กัมพูชา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เกาหลีใต้-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จีน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ญี่ปุ่น-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เนปาล-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปากีสถาน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เมียนมา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ฟิลิปปิน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มาเลเซีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ลาว-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เวียดนาม-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศรีลังกา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สิงคโปร์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินเดีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อินโดนีเซีย-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ120--21
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-8--8
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด54100107-261
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไทย2586103-214
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กัมพูชา-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)