วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 1200028 282825 -3
ขนาดกลาง /นร.121 - 6000045 454546 1
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 1500005 555
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม0078 787876 -2