จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,69011,5531,709-16,952
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี88---88
4 ปี683---683
5 ปี1,489---1,489
6 ปี1,133556--1,689
7 ปี1521,594--1,746
8 ปี781,790--1,868
9 ปี361,978--2,014
10 ปี161,877--1,893
11 ปี122,022--2,034
12 ปี11,368164-1,533
13 ปี1210525-736
14 ปี173595-669
15 ปี-51362-413
16 ปี-2251-73
17 ปี-710-17
18 ปี-51-6
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1724--41
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี1---1
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี5---5
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี5---5
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี6---6
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-2--2
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-5--5
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-7--7
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-7--7
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-3--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด74223--297
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี12---12
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี49---49
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี1313--26
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-25--25
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-26--26
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-48--48
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-38--38
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-39--39
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-30--30
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-4--4
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด60206--266
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี10---10
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี28---28
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี2211--33
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-26--26
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-36--36
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-29--29
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-32--32
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-46--46
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-23--23
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-3--3
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด54100107-261
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี1---1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี10---10
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี11---11
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี154--19
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี113--14
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี614--20
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี417--21
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี415--19
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี219--21
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-1311-24
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-441-45
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-135-36
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี--16-16
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี--4-4
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด38456211-705
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี5---5
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี13---13
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี2025--45
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-55--55
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-72--72
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-104--104
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-63--63
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-82--82
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-5029-79
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-280-82
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-166-67
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-130-31
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-16-7
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี2---2
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี16---16
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี97--16
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี232--34
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี237--39
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-29--29
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-24--24
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-20--20
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-12--12
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-2--2
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด33135--168
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี5---5
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี6---6
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี15---15
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี75--12
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-11--11
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-19--19
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-29--29
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-21--21
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-31--31
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-18--18
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-1--1
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด66170--236
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี1---1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี16---16
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี23---23
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี1811--29
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี321--24
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี227--29
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี226--28
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี132--33
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-32--32
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-17--17
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-4--4
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3180--111
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี1---1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี7---7
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี14---14
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี94--13
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี-9--9
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-18--18
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-17--17
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-13--13
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-9--9
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-8--8
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-1--1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-1--1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2143--64
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี1---1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี7---7
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี3---3
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี53--8
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี55--10
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-3--3
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-12--12
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-7--7
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-9--9
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-4--4
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3612560-221
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี3---3
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี15---15
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี164--20
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี119--20
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี116--17
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-23--23
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-21--21
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-22--22
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-18--18
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-122-23
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-122-23
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี--16-16
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด1344--57
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี3---3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี9---9
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี17--8
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-6--6
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-10--10
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-6--6
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-9--9
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-4--4
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-1--1
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-1--1
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด17131--148
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี7---7
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี108--18
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี-18--18
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-17--17
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-19--19
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-21--21
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-22--22
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-25--25
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-1--1
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3057--87
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี2---2
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี12---12
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี9---9
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี56--11
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี17--8
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-5--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี18--9
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-12--12
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-12--12
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-5--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-2--2
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด1744--61
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี6---6
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี5---5
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี62--8
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-8--8
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-10--10
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-9--9
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-6--6
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-4--4
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-3--3
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-1--1
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-1--1
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด44155--199
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี4---4
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี17---17
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี13---13
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี99--18
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี120--21
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-29--29
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-19--19
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-30--30
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-26--26
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-20--20
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-1--1
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-1--1
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-251--251
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี-11--11
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-40--40
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-33--33
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-38--38
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-53--53
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-52--52
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-24--24
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2271--93
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี2---2
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี7---7
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี72--9
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-5--5
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี515--20
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี111--12
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-12--12
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-17--17
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-9--9
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3251--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี2---2
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี8---8
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี7---7
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี91--10
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี36--9
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี211--13
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี14--5
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-10--10
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-14--14
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-5--5
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3078--108
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี2---2
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี4---4
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี9---9
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี122--14
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี311--14
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-11--11
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-18--18
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-13--13
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-10--10
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-13--13
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 2 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 3 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 4 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 5 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 6 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 7 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 8 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 9 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 10 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 11 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 12 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 13 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 14 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 15 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 16 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 17 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 18 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 19 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปี-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 20 ปีขึ้นไป-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด116296135-547
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี22---22
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี53---53
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี4016--56
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี134--35
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-37--37
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-58--58
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-51--51
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-49--49
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-4915-64
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-139-40
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-149-50
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี--32-32
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2649--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี3---3
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี5---5
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี10---10
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี81--9
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี-11--11
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-8--8
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-9--9
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-6--6
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-7--7
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-5--5
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-2--2
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด5917357-289
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี12---12
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี28---28
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี169--25
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี126--27
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี125--26
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี123--24
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-29--29
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-35--35
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-223-25
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-320-23
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-122-23
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี--12-12
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2060--80
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี15---15
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี43--7
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี17--8
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-8--8
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-16--16
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-11--11
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-9--9
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-5--5
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-1--1
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด112425179-716
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 2 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 3 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 4 ปี19---19
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 5 ปี60---60
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 6 ปี3326--59
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 7 ปี-64--64
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 8 ปี-63--63
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 9 ปี-71--71
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 10 ปี-63--63
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 11 ปี-91--91
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 12 ปี-4518-63
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 13 ปี-148-49
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 14 ปี--65-65
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 15 ปี--45-45
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 16 ปี--3-3
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 17 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 18 ปี-1--1
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 19 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปี-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 20 ปีขึ้นไป-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5619050-296
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี12---12
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี27---27
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี1719--36
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-32--32
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-27--27
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-36--36
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-23--23
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-29--29
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-204-24
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-413-17
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี--21-21
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี--12-12
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด11420943-366
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี7---7
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี33---33
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี42---42
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี2312--35
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี427--31
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี234--36
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-46--46
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี132--33
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี239--41
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-197-26
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี--11-11
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี--18-18
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี--6-6
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี--1-1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3510352-190
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี3---3
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี17---17
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี1512--27
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-13--13
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-14--14
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-23--23
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-9--9
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-20--20
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-127-19
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี--14-14
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี--22-22
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี--8-8
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี--1-1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด29100--129
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี6---6
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี12---12
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี115--16
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-20--20
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-18--18
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-8--8
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-19--19
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-18--18
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-11--11
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-1--1
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด4792--139
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี4---4
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี16---16
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี13---13
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี144--18
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-10--10
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-18--18
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-13--13
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-17--17
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-20--20
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-8--8
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-1--1
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-1--1
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5722346-326
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี7---7
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี31---31
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี1912--31
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-32--32
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-31--31
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-57--57
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-33--33
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-31--31
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-231-24
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-210-12
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-222-24
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี--13-13
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2162--83
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี2---2
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี11---11
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี61--7
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี214--16
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-10--10
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-13--13
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-11--11
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-6--6
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-7--7
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด142625--767
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี25---25
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี69---69
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี4626--72
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี295--97
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-78--78
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-102--102
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-104--104
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-124--124
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-94--94
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-2--2
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด51101--152
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี9---9
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี12---12
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี15---15
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี156--21
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-15--15
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-19--19
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-11--11
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-18--18
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-21--21
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-9--9
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-2--2
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด121--22
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี1---1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-2--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-5--5
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-2--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-6--6
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-5--5
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2960--89
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 2 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 3 ปี4---4
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 4 ปี6---6
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 5 ปี9---9
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 6 ปี92--11
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 7 ปี18--9
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 8 ปี-13--13
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 9 ปี-15--15
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 10 ปี-7--7
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 11 ปี-3--3
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 12 ปี-7--7
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 13 ปี-3--3
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 14 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 15 ปี-2--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 16 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 17 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 18 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 19 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปี-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 20 ปีขึ้นไป-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด4778--125
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี1---1
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี14---14
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี15---15
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี143--17
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี39--12
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี-10--10
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี-11--11
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-14--14
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-21--21
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-8--8
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-2--2
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด-10547-152
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี-4--4
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี-19--19
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี-11--11
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี-20--20
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-21--21
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-22--22
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-84-12
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี--23-23
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี--11-11
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี--8-8
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี--1-1
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด5712526-208
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี5---5
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี27---27
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี124--16
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี827--35
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี215--17
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี316--19
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-18--18
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-27--27
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-134-17
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-37-10
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี-111-12
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี-13-4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี--1-1
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด279239-158
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี2---2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี14---14
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี66--12
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี48--12
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี125--26
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี-9--9
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-17--17
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-15--15
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-96-15
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-213-15
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี--12-12
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี-15-6
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี--2-2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี--1-1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด6813663-267
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี12---12
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี21---21
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี216--27
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี417--21
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี518--23
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี522--27
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-22--22
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-30--30
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-201-21
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-119-20
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี--34-34
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี--7-7
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี--2-2
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด2185--106
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี3---3
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี4---4
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี6---6
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี58--13
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี28--10
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี113--14
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี-13--13
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-18--18
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-14--14
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-11--11
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด35117--152
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 2 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 3 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 4 ปี8---8
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 5 ปี18---18
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 6 ปี94--13
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 7 ปี-18--18
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 8 ปี-13--13
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 9 ปี-13--13
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 10 ปี-28--28
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 11 ปี-24--24
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 12 ปี-14--14
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 13 ปี-2--2
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 14 ปี-1--1
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 15 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 16 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 17 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 18 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 19 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปี-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 20 ปีขึ้นไป-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี2---2
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี21--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี-4--4
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี-6--6
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-2--2
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-3--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด459927-171
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี6---6
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี19---19
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี83--11
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี214--16
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี412--16
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี316--19
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี117--18
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี221--23
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-112-13
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-28-10
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-28-10
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-18-9
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี--1-1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด144717-78
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี2---2
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี8---8
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี36--9
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี-6--6
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี17--8
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-4--4
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-7--7
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-8--8
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-82-10
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-15-6
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี--7-7
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี--3-3
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด47142--189
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี8---8
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี16---16
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี1710--27
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี213--15
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี419--23
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-16--16
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-31--31
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-34--34
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-16--16
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-3--3
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด1624--40
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี3---3
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี81--9
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี43--7
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี-3--3
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-5--5
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี13--4
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-4--4
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-5--5
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด5118340-274
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี8---8
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี23---23
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี199--28
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี132--33
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี-21--21
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-44--44
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-28--28
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-28--28
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-192-21
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-218-20
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี--8-8
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี--10-10
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี--1-1
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี--1-1
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด57148--205
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี8---8
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี20---20
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี186--24
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี318--21
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี324--27
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี122--23
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี124--25
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี234--36
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี120--21
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด9526753-415
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี16---16
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี45---45
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี2918--47
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี535--40
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี-47--47
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-45--45
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-38--38
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-51--51
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-278-35
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-515-20
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี--16-16
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี-112-13
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี--2-2
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด85268100-453
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี15---15
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี33---33
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี3611--47
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี132--33
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-40--40
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-44--44
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-53--53
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-48--48
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-336-39
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-629-35
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี--29-29
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี--29-29
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-16-7
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี--1-1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด5212514-191
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี17---17
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี171--18
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี116--17
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี414--18
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี115--16
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-18--18
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี123--24
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-171-18
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี1133-17
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-83-11
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-43-7
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี-42-6
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-21-3
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี--1-1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด553--58
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี1---1
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี2---2
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี14--5
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี15--6
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี-2--2
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี-13--13
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-2--2
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี-14--14
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-7--7
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-6--6
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด56134--190
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี3---3
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี16---16
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี183--21
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี119--20
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี225--27
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี317--20
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี328--31
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-18--18
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-12--12
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-6--6
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-7--7
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-4--4
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-3--3
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-1--1
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-1--1
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด6219171-324
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี8---8
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี36---36
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี167--23
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี129--30
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี-28--28
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี-37--37
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-39--39
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี-16--16
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-245-29
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-916-25
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี1-19-20
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-226-28
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี--4-4
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี--1-1
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด162405175-742
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 2 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 3 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 4 ปี29---29
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 5 ปี80---80
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 6 ปี5022--72
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 7 ปี359--62
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 8 ปี-69--69
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 9 ปี-64--64
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 10 ปี-65--65
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 11 ปี-62--62
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 12 ปี-5817-75
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 13 ปี-542-47
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 14 ปี--63-63
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 15 ปี--36-36
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 16 ปี-111-12
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 17 ปี--6-6
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 18 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 19 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปี-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 20 ปีขึ้นไป-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด53220--273
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี7---7
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี18---18
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี172--19
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี721--28
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี442--46
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี-38--38
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-29--29
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี-30--30
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-20--20
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-13--13
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-11--11
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-6--6
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี-3--3
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-2--2
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-3--3
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด50135--185
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี8---8
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี21---21
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี162--18
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี520--25
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี-15--15
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี-19--19
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-25--25
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี-28--28
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-19--19
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-6--6
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-1--1
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด54253--307
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 2 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 3 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 4 ปี4---4
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 5 ปี20---20
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 6 ปี263--29
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 7 ปี440--44
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 8 ปี-49--49
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 9 ปี-50--50
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 10 ปี-40--40
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 11 ปี-33--33
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 12 ปี-24--24
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 13 ปี-11--11
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 14 ปี-1--1
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 15 ปี-2--2
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 16 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 17 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 18 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 19 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปี-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 20 ปีขึ้นไป-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด53144--197
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี2---2
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี24---24
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี171--18
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี108--18
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-18--18
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-20--20
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-17--17
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-19--19
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-24--24
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-17--17
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-8--8
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-5--5
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-5--5
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-2--2
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74286--360
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี9---9
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี23---23
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี375--42
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี537--42
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-59--59
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-44--44
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-37--37
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-36--36
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-21--21
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-16--16
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-17--17
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-11--11
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-3--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-4--4
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-2--2
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-3--3
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3575--110
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี8---8
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี9---9
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี102--12
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี77--14
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี110--11
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-18--18
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-15--15
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-7--7
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-12--12
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-4--4
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี2---2
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี3---3
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี4---4
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี5---5
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี-7--7
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-9--9
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-4--4
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-10--10
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-4--4
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-2--2
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-1--1
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด79228--307
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี8---8
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี22---22
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี30---30
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี189--27
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี131--32
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-25--25
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-33--33
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-34--34
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-51--51
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-43--43
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3441,024--1,368
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี22---22
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี91---91
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี133---133
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี9874--172
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี-166--166
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี-180--180
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี-175--175
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี-177--177
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี-159--159
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-93--93
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด2551--76
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี1---1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี1---1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี51--6
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี53--8
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี74--11
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี48--12
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี13--4
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี110--11
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-12--12
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-5--5
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-3--3
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-2--2
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด70106--176
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 2 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 3 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 4 ปี3---3
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 5 ปี15---15
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 6 ปี164--20
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 7 ปี710--17
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 8 ปี1817--35
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 9 ปี619--25
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 10 ปี316--19
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 11 ปี216--18
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 12 ปี-12--12
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 13 ปี-8--8
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 14 ปี-3--3
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 15 ปี-1--1
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 16 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 17 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 18 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 19 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปี-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 20 ปีขึ้นไป-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด3499--133
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี8---8
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี16---16
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี103--13
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-13--13
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-10--10
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-6--6
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-20--20
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-21--21
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-20--20
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-5--5
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-1--1
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด34160--194
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี2---2
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี18---18
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี1411--25
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-26--26
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-19--19
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-32--32
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-20--20
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-27--27
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-22--22
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-3--3
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี2---2
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี4---4
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี6---6
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี12--3
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-5--5
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-6--6
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-3--3
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-3--3
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-1--1
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-2--2
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด6817862-308
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี17---17
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี22---22
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี278--35
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี231--33
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-30--30
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-25--25
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-29--29
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-27--27
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-278-35
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี--18-18
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี--17-17
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี--17-17
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-12-3
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด56158--214
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี3---3
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี14---14
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี27---27
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี125--17
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-24--24
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-34--34
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-27--27
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-25--25
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-27--27
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-15--15
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี-1--1
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด4712535-207
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 2 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 3 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 4 ปี13---13
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 5 ปี23---23
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 6 ปี115--16
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 7 ปี-24--24
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 8 ปี-22--22
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 9 ปี-24--24
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 10 ปี-13--13
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 11 ปี-20--20
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 12 ปี-163-19
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 13 ปี--11-11
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 14 ปี--15-15
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 15 ปี-15-6
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 16 ปี--1-1
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 17 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 18 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 19 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปี-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 20 ปีขึ้นไป-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT