602

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา20033.22%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง559.14%
ตารางจำแนก.เพศ559.14%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา498.14%
บุคลากรเกษียณอายุ406.64%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ335.48%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ304.98%
ผลสอบ O-Net152.49%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด121.99%
นร.ขาดแคลน111.83%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุป นร.รายชั้นเรียน111.83%
ผลสอบ NT81.33%
ทะเบียนโรงเรียน81.33%
ผลสอบ RT71.16%
โครงการในโรงเรียน61.00%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน50.83%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น40.66%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง40.66%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง30.50%
รายงานบริหารงบประมาณ30.50%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ30.50%
นร.จบการศึกษา ป.630.50%
นร.จำแนกตามศาสนา30.50%
นร.จำแนกตามอายุ30.50%
แนวโน้ม จำนวน นร.30.50%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน20.33%
นร.จบการศึกษา ม.320.33%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน20.33%
ภาพรวมระดับจังหวัด20.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.10.17%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา10.17%
นร.จบการศึกษา ม.610.17%
นร.จำแนกตามความพิการ10.17%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
คณะกรรมการ0-
นร.จำแนกความด้อยโอกาส0-
นร.จำแนกตามสัญชาติ0-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ0-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-