จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,69011,5531,709-16,952
ผอม39485275-1,321
ค่อนข้างผอม347941101-1,389
สมส่วน2,4307,4881,257-11,175
ท้วม11661380-809
เริ่มอ้วน1761,037129-1,342
อ้วน21461862-894
ค่านอกเกณฑ์1344-21
อายุนอกเกณฑ์--1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด70106--176
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม14--5
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม-4--4
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน4165--106
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม86--14
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน1323--36
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน73--10
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-1--1
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด2551--76
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม13--4
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม-5--5
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน1941--60
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม21--3
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน21--3
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน1---1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3441,024--1,368
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม1856--74
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม2558--83
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน245607--852
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม1379--92
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน16137--153
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน2787--114
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด79228--307
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม1116--27
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม417--21
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน53145--198
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม212--14
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน423--27
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน515--20
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม1---1
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน823--31
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม21--3
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน26--8
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน17--8
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3575--110
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม33--6
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม14--5
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน2544--69
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม45--9
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน113--14
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน16--7
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน-10--10
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน-2--2
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74286--360
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม936--45
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม728--35
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน54198--252
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม37--10
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน115--16
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน-2--2
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด53144--197
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม820--28
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม1220--32
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน3186--117
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม28--10
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน-6--6
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน-4--4
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด54253--307
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม430--34
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม521--26
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน39169--208
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม110--11
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน514--19
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน-9--9
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด50135--185
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม57--12
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม713--20
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน3387--120
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม215--17
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน19--10
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน24--6
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด53220--273
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม641--47
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม538--43
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน35109--144
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม211--13
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน114--15
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน37--10
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์1---1
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด162405175-742
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม312714-72
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม202415-59
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน97278126-501
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม4169-29
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน5398-52
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน5212-28
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์--1-1
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด6219171-324
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม12106-28
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม5192-26
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน4313652-231
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม292-13
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน-67-13
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน-112-13
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด56134--190
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม149--23
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม311--14
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน3691--127
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม19--10
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน18--9
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน16--7
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด553--58
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม15--6
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม-4--4
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน439--43
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม-2--2
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน-3--3
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด5212514-191
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม13--4
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม87--15
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน4010310-153
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม182-11
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน231-6
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน-1--1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์--1-1
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด85268100-453
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ผอม1375-43
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่อนข้างผอม63012-48
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สมส่วน3415570-259
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ท้วม167-14
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เริ่มอ้วน-255-30
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อ้วน36151-52
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค่านอกเกณฑ์7---7
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด9526753-415
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม6173-26
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม7155-27
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน7619537-308
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม-92-11
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน4224-30
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน292-13
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด57148--205
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม410--14
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม1010--20
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน3789--126
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม27--9
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน218--20
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน214--16
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด5118340-274
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม8371-46
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม7233-33
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน3210130-163
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม-104-14
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน182-11
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน34--7
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด1624--40
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม1---1
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน1221--33
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม11--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน12--3
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน1---1
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด47142--189
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม69--15
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม212--14
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน3299--131
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม15--6
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน211--13
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน46--10
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด144717-78
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม66--12
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม633-12
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน23313-48
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม-11-2
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน-4--4
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ผอม12--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่อนข้างผอม-2--2
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สมส่วน314--17
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ท้วม-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เริ่มอ้วน-1--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อ้วน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค่านอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด459927-171
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ผอม52--7
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่อนข้างผอม2---2
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สมส่วน188024-122
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ท้วม-133-16
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เริ่มอ้วน201--21
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อ้วน-3--3
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค่านอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด35117--152
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม215--17
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม411--15
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน2461--85
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม26--8
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน117--18
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน27--9
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด2185--106
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน-23--23
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม-12--12
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน333--36
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน1515--30
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์32--5
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด6813663-267
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม10132-25
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม8101-19
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน428643-171
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม296-17
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน3108-21
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน382-13
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์--1-1
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด279239-158
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม1---1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม2---2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน219239-152
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม1---1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน1---1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน1---1
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด5712526-208
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม1272-21
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม5101-16
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน388312-133
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม-83-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน1114-16
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน164-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด-10547-152
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม-81-9
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม-75-12
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน-5635-91
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม-74-11
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน-121-13
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน-151-16
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด4778--125
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ผอม46--10
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่อนข้างผอม105--15
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สมส่วน2752--79
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ท้วม-3--3
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เริ่มอ้วน29--11
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อ้วน43--7
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค่านอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2960--89
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม32--5
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม64--10
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน1944--63
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-4--4
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน-3--3
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน13--4
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด121--22
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม11--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน-17--17
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน-2--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด51101--152
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม56--11
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม39--12
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน3766--103
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-9--9
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน36--9
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน35--8
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด142625--767
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม-28--28
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม659--65
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน109402--511
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม538--43
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน1563--78
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน735--42
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2162--83
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม27--9
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม52--7
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน1344--57
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-2--2
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน-4--4
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน13--4
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5722346-326
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม5162-23
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม6204-30
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน3813934-211
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม391-13
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน2284-34
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน3111-15
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด4792--139
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม37--10
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม612--18
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน3657--93
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-7--7
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน24--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน-5--5
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด29100--129
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม37--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม59--14
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน1759--76
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-9--9
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน26--8
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน210--12
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3510352-190
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม163-10
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม4125-21
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน277039-136
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม121-4
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน-72-9
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน162-9
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์1---1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5619050-296
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม6141-21
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม4223-29
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน4613741-224
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-4--4
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน-94-13
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน-31-4
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-1--1
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด11420943-366
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ผอม7143-24
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่อนข้างผอม11191-31
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สมส่วน9213836-266
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ท้วม-12--12
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เริ่มอ้วน2163-21
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อ้วน210--12
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค่านอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด112425179-716
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม7136-26
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม5239-37
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน85312141-538
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม4337-44
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน5297-41
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน6159-30
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2060--80
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม44--8
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม25--7
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน1143--54
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม-3--3
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน15--6
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน2---2
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด5917357-289
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม8102-20
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม214--16
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน4312335-201
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม133-7
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน3149-26
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน297-18
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์--1-1
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2649--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม116--17
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม47--11
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน928--37
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม21--3
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน-6--6
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน-1--1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด116296135-547
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม8145-27
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม92911-49
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน8019494-368
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม6127-25
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน82911-48
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน5187-30
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3078--108
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม57--12
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม48--12
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน1054--64
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม11--2
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน13--4
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน85--13
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์1---1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3251--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม52--7
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม23--5
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน2238--60
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม12--3
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-4--4
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน22--4
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2271--93
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม76--13
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม56--11
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน836--44
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม-5--5
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-13--13
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน25--7
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-251--251
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม-14--14
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม-18--18
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน-154--154
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม-14--14
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-34--34
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน-17--17
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด44155--199
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม36--9
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม513--18
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน2588--113
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม710--17
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน323--26
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน115--16
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด1744--61
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม12--3
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม32--5
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน1232--44
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม-1--1
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-6--6
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน11--2
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3057--87
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม34--7
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน2342--65
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม32--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน14--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน-5--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด17131--148
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม16--7
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม312--15
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน1175--86
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม-12--12
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน116--17
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน110--11
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด1344--57
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม52--7
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม45--9
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน427--31
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม-3--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน-4--4
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน-3--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3612560-221
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม14--5
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม14--5
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน308044-154
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม3126-21
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน-187-25
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน173-11
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2143--64
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม33--6
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม25--7
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน1629--45
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม-1--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน-3--3
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน-2--2
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3180--111
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ผอม27--9
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่อนข้างผอม-12--12
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สมส่วน1248--60
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ท้วม14--5
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เริ่มอ้วน73--10
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อ้วน96--15
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค่านอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด66170--236
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม25--7
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม412--16
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน54113--167
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม-10--10
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน318--21
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน312--15
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด33135--168
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม29--11
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม-13--13
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน1380--93
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม78--15
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน713--20
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน412--16
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม19--10
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม313--16
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน2493--117
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม113--14
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน-20--20
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน215--17
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด38456211-705
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม32710-40
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม-3010-40
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน28300156-484
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม3297-39
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน23824-64
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน2323-37
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์--1-1
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด54100107-261
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ผอม3106-19
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่อนข้างผอม-51-6
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สมส่วน426570-177
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ท้วม263-11
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เริ่มอ้วน3614-23
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อ้วน4813-25
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค่านอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด60206--266
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม1030--40
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม1219--31
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน35138--173
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม14--5
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน110--11
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน15--6
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1724--41
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม42--6
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม12--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน1215--27
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม-3--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน-2--2
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด74223--297
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม3534--69
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม729--36
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน26141--167
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม25--7
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน29--11
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน25--7
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด3499--133
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม29--11
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม59--14
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน2666--92
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม-5--5
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน-7--7
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน13--4
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด34160--194
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม1029--39
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม49--13
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน17107--124
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม-4--4
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน38--11
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน-3--3
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม14--5
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม33--6
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน914--23
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน-1--1
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด6817862-308
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม4132-19
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม13228-43
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สมส่วน4411848-210
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ท้วม231-6
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เริ่มอ้วน2132-17
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อ้วน391-13
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่านอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด56158--214
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ผอม1211--23
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค่อนข้างผอม1014--24
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6