โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
2 ห้องคอมพิวเตอร์ IC20
1 โรงเรียนคุณภาพ