จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด51,020199-1,224
ความพิการทางการมองเห็น-41-5
ความพิการทางการได้ยิน-12-3
ความพิการทางสติปัญญา-174-21
ความพิการร่างกายและสุขภาพ3112-16
ความพิการทางการเรียนรู้-941185-1,126
ความพิการทางการพูดและภาษา-41-5
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-8--8
ความพิการทางการออทิสติก2201-23
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-143-17
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-36--36
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-31--31
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--3
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-30--30
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด1146-21
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-2--2
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-125-17
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก1---1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-3514-49
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน--1-1
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-21-3
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-3212-44
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-1--1
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-97-16
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน--1-1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา--1-1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-85-13
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด11222-35
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ1-1-2
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-921-30
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-2313-36
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-2213-35
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-3631-67
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการเรียนรู้-3631-67
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-247-31
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-247-31
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-2212-34
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-2112-33
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-159-24
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-139-22
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-5213-65
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-5112-63
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-58--58
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-56--56
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด17--8
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก1---1
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-72-9
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-72-9
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-92-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-92-11
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-161-17
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-161-17
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-146-20
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-136-19
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-30--30
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการเรียนรู้-28--28
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-167-23
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-166-22
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-539-62
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-11-2
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-486-54
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-42-6
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-324-36
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-21-3
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-292-31
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-11-2
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-133-16
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-133-16
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-208-28
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-198-27
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-175-22
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการมองเห็น--1-1
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการเรียนรู้-174-21
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-33--33
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-5--5
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-3--3
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด1---1
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-2--2
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-3--3
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-49--49
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-47--47
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด116--17
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ11--2
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-2411-35
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-2411-35
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-97-16
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้-97-16
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT