วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย003,2423,519 2773,663 144
ระดับประถมศึกษา0011,14811,447 29911,454 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น001,8581,945 871,645 -300
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 870
รวม0016,24816,911 66316,762 -149
ห้องเรียน00844833 -11804 -29