วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00201197 -4187 -10
ระดับประถมศึกษา00556545 -11530 -15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น008791 487 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00844833 -11804 -29