วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย0201197 -4188 -9191 3
ระดับประถมศึกษา0556545 -11535 -10527 -8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น08791 487 -486 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม0844833 -11810 -23804 -6