จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,69011,5531,709-16,952
พุทธ2,6098,3311,135-12,075
อิสลาม1,0213,071570-4,662
คริสต์591393-201
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-1--1
อื่นๆ1111-13
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1724--41
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ21--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม1322--35
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์21--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด74223--297
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ935--44
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม65187--252
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์-1--1
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด60206--266
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ16--7
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม58200--258
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์1---1
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด54100107-261
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ54100105-259
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม--1-1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์--1-1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด38456211-705
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ38454210-702
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-11-2
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-1--1
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ31163--194
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด33135--168
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ32135--167
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม1---1
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด66170--236
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ64168--232
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม12--3
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์1---1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3180--111
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ3178--109
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-2--2
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2143--64
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ2143--64
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด3612560-221
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ3512560-220
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม1---1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด1344--57
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ1344--57
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด17131--148
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ17131--148
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3057--87
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ3057--87
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด1744--61
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ1744--61
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด44155--199
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ44155--199
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-251--251
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ-249--249
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-2--2
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด2271--93
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ2270--92
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-1--1
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3251--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ3251--83
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด3078--108
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ3077--107
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-1--1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนทั้งหมด-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พุทธ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อิสลาม-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 คริสต์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ซิกส์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่นๆ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด116296135-547
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ113293134-540
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม331-7
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2649--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ2649--75
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด5917357-289
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ5916856-283
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-41-5
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-1--1
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด2060--80
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ2058--78
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-2--2
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนทั้งหมด112425179-716
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พุทธ112421179-712
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อิสลาม-3--3
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 คริสต์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ซิกส์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่นๆ-1--1
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5619050-296
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ13--4
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม5518750-292
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด11420943-366
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ18215-44
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม9618738-321
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-1--1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด3510352-190
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ349951-184
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม-41-5
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์1---1
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด29100--129
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ2999--128
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม-1--1
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด4792--139
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ3668--104
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม1124--35
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด5722346-326
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ3213831-201
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม258515-125
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2162--83
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ2160--81
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม-2--2
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด142625--767
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ124573--697
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม1651--67
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์21--3
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด51101--152
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ5195--146
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม-1--1
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-5--5
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด121--22
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ119--20
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม-2--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนทั้งหมด2960--89
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พุทธ1624--40
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อิสลาม1336--49
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 คริสต์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ซิกส์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่นๆ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด4778--125
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ4777--124
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-1--1
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด-10547-152
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ-10347-150
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม-2--2
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด5712526-208
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ5712525-207
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม--1-1
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด279239-158
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ279239-158
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด6813663-267
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ6813563-266
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-1--1
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด2185--106
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ2185--106
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนทั้งหมด35117--152
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พุทธ33115--148
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อิสลาม22--4
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 คริสต์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ซิกส์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่นๆ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด419--23
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม317--20
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์12--3
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด459927-171
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ459727-169
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม-2--2
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด144717-78
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ6128-26
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม8359-52
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด47142--189
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ15--6
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม46135--181
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์-2--2
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด1624--40
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ1523--38
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม11--2
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด5118340-274
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ123-6
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม5017837-265
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์-3--3
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด57148--205
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ55145--200
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม22--4
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์-1--1
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด9526753-415
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ185918-95
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม7620635-317
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์12--3
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด85268100-453
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ8169-33
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม7725291-420
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด5212514-191
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ5212513-190
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์--1-1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด553--58
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ-4--4
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม-13--13
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์535--40
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-1--1
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด56134--190
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ56133--189
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-1--1
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด6219171-324
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ31--4
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม5918569-313
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์-51-6
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ--1-1
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนทั้งหมด162405175-742
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พุทธ4510736-188
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อิสลาม114294139-547
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คริสต์24--6
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ซิกส์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่นๆ1---1
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด53220--273
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ48210--258
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม15--6
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์45--9
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด50135--185
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ47127--174
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม38--11
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนทั้งหมด54253--307
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พุทธ42166--208
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อิสลาม877--85
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 คริสต์47--11
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ซิกส์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่นๆ-3--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด53144--197
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ51136--187
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม27--9
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-1--1
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด74286--360
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ72285--357
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์2---2
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-1--1
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ-13--13
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3575--110
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ3575--110
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ1437--51
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด79228--307
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ76223--299
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม33--6
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-1--1
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด3441,024--1,368
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ324956--1,280
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม1762--79
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์36--9
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด2551--76
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ820--28
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม1---1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์1630--46
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-1--1
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนทั้งหมด70106--176
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พุทธ5980--139
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อิสลาม-2--2
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 คริสต์1123--34
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ซิกส์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่นๆ-1--1
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด3499--133
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ613--19
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม2886--114
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด34160--194
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ26--8
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม30153--183
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์21--3
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม1322--35
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด6817862-308
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ164314-73
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม5213448-234
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์-1--1
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด56158--214
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ34106--140
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม2252--74
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนทั้งหมด4712535-207
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พุทธ1-2-3
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อิสลาม4512533-203
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 คริสต์1---1
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ซิกส์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่นๆ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT