จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,6465,209757-7,612
เดินเท้า2511110-146
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,1283,106373-4,607
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4931,990374-2,857
จักรยานยืมเรียน-2--2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1555--70
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1452--66
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.616--22
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69--15
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33443-80
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-1--1
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32618-47
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-725-32
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28307145-480
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า161-8
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2312743-193
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4174101-279
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21113--134
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2190--111
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23--23
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2081--101
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า28--10
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1860--78
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3573--108
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-1--1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3470--104
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1636--52
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1128--39
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58--13
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.66--12
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66--12
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.318740-158
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า46--10
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ164719-82
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113421-66
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.926--35
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ918--27
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1583--98
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-2--2
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1480--94
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2132--53
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2022--42
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.618--24
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2985--114
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-3--3
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2968--97
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-147--147
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-1--1
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-57--57
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-89--89
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.725--32
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-1--1
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ722--29
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2422--46
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า21--3
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2121--42
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.117--18
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-1--1
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เดินเท้า-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 จักรยานยืมเรียน-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อายุนอกเกณฑ์-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8620998-393
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า12--3
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4510941-195
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ409857-195
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1731--48
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819--27
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ912--21
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4011544-199
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-1--1
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3510326-164
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51118-34
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85309133-527
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เดินเท้า-2--2
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4412749-220
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4117984-304
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 จักรยานยืมเรียน-1--1
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อายุนอกเกณฑ์-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15326-53
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10246-40
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58--13
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36612-99
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า--1-1
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3047--77
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6141-21
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.175419-90
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174717-81
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-72-9
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.616--22
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-1--1
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2044--64
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-2--2
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2040--60
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.449517-156
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ449115-150
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1840--58
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-2--2
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ828--36
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1010--20
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41388--429
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26185--211
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15203--218
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3555--90
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-2--2
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3452--86
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58--13
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เดินเท้า-1--1
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ55--10
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 จักรยานยืมเรียน-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อายุนอกเกณฑ์-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2468--92
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า-3--3
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2361--84
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4031-71
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4029-69
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.397017-126
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า-5--5
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ386316-117
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145219-85
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า23--5
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ93912-60
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3107-20
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.599241-192
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า1-1-2
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ377825-140
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211415-50
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-17--17
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.711--18
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เดินเท้า-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ610--16
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 จักรยานยืมเรียน-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อายุนอกเกณฑ์-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1325-38
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า-3--3
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-171-18
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1124-17
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41-5
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า-41-5
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.914--23
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า11--2
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69--15
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3289-40
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า-84-12
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3204-27
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2871--99
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า22--4
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2554--79
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115--16
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4512720-192
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8329-49
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ379511-143
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.275614-97
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า23--5
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ20156-41
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5388-51
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.539--44
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า-5--5
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ416--20
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54129--183
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214--16
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52115--167
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-73-10
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า--1-1
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-62-8
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7217434-280
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เดินเท้า12--3
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6315127-241
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8217-36
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 จักรยานยืมเรียน-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อายุนอกเกณฑ์-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.38132--170
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า24--6
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ612--18
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ30116--146
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.428--32
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า-1--1
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122--23
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1162--73
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เดินเท้า-1--1
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1141--52
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20--20
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 จักรยานยืมเรียน-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อายุนอกเกณฑ์-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41103--144
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-3--3
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ87--15
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3393--126
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63235--298
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-3--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63216--279
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1418--32
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1411--25
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.615--21
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า11--2
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ511--16
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3797--134
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2864--92
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ933--42
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.173492--665
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ146402--548
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2788--115
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-1--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1732--49
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-9--9
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ812--20
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ911--20
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.734--41
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เดินเท้า-5--5
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ511--16
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ218--20
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จักรยานยืมเรียน-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อายุนอกเกณฑ์-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1727--44
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1725--42
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.213--15
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211--13
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---3
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า3---3
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62215-43
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า--1-1
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61910-35
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45108--153
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3358--91
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1250--62
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.419--23
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เดินเท้า-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ417--21
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 จักรยานยืมเรียน-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT