จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด---
มหาวิทยาลัยของรัฐ---
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
มหาวิทยาลัยของเอกชน---
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
สถาบันพยาบาล---
สถาบันทหาร---
สถาบันตำรวจ---
สถาบันอื่น ๆ---
รับราชการ---
ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
ภาคอุตสาหกรรม---
ภาคการเกษตร---
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ---
งานบริการ---
รับจ้างทั่วไป---
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันพยาบาล---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันทหาร---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันตำรวจ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สถาบันอื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับราชการ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคอุตสาหกรรม---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ภาคการเกษตร---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 การประมง---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 งานบริการ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 รับจ้างทั่วไป---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 บวชในศาสนา---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันพยาบาล---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันทหาร---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันตำรวจ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 สถาบันอื่น ๆ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับราชการ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคอุตสาหกรรม---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ภาคการเกษตร---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 การประมง---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 งานบริการ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 รับจ้างทั่วไป---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 บวชในศาสนา---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันพยาบาล---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันทหาร---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันตำรวจ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 สถาบันอื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับราชการ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคอุตสาหกรรม---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ภาคการเกษตร---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 การประมง---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 งานบริการ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 รับจ้างทั่วไป---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 บวชในศาสนา---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันพยาบาล---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันทหาร---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันตำรวจ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 สถาบันอื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับราชการ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคอุตสาหกรรม---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ภาคการเกษตร---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 การประมง---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 งานบริการ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 รับจ้างทั่วไป---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 บวชในศาสนา---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันพยาบาล---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันทหาร---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันตำรวจ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 สถาบันอื่น ๆ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับราชการ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ภาคการเกษตร---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 การประมง---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 งานบริการ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 รับจ้างทั่วไป---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 บวชในศาสนา---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันพยาบาล---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันทหาร---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันตำรวจ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 สถาบันอื่น ๆ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับราชการ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ภาคการเกษตร---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 การประมง---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 งานบริการ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 รับจ้างทั่วไป---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 บวชในศาสนา---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันพยาบาล---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันทหาร---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันตำรวจ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สถาบันอื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับราชการ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ภาคการเกษตร---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 การประมง---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 งานบริการ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 รับจ้างทั่วไป---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 บวชในศาสนา---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของรัฐ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 มหาวิทยาลัยของเอกชน---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันพยาบาล---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันทหาร---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันตำรวจ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 สถาบันอื่น ๆ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับราชการ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคอุตสาหกรรม---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ภาคการเกษตร---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 การประมง---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ค้าขาย ธุรกิจ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 งานบริการ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 รับจ้างทั่วไป---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 บวชในศาสนา---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT