ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร /ชายผู้บริหาร /หญิงผู้บริหาร /รวมรอง/ผู้ช่วย /ชายรอง/ผู้ช่วย /หญิงรอง/ผู้ช่วย /รวมครู/ศน. /ชายครู/ศน. /หญิงครู/ศน. /รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น /ชายบุคลากรทางการศึกษาอื่น /หญิงบุคลากรทางการศึกษาอื่น /รวมพนักงานราชการ /ชายพนักงานราชการ /หญิงพนักงานราชการ /รวมลูกจ้างประจำ /ชายลูกจ้างประจำ /หญิงลูกจ้างประจำ /รวมลูกจ้างชั่วคราว /ชายลูกจ้างชั่วคราว /หญิงลูกจ้างชั่วคราว /รวมอื่นๆ /ชายอื่นๆ /หญิงอื่นๆ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
8501สพป.ระนอง---000
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกำพวนกลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกำพวนกลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกำพวนกลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีลำเลียงกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีลำเลียงกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีลำเลียงกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีมะมุกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีมะมุกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีมะมุกลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีปากจั่นกลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีปากจั่นกลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีปากจั่นกลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีปากจั่นกลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010068 บ้านทับจากกระบุรีบางใหญ่กลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีบางใหญ่กลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีน้ำจืดน้อยกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010064 กระบุรีกระบุรีน้ำจืดกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีน้ำจืดกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีน้ำจืดกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีน้ำจืดกลุ่มเครือข่ายที่ 7 000
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีจ.ป.ร.กลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีจ.ป.ร.กลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีจ.ป.ร.กลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีจ.ป.ร.กลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีจ.ป.ร.กลุ่มเครือข่ายที่ 8 000
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์ม่วงกลวงกลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์ม่วงกลวงกลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010051 บ้านนากะเปอร์บ้านนากลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์บ้านนากลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์บางหินกลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์บางหินกลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์เชี่ยวเหลียงกลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 000
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นละอุ่นเหนือกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นละอุ่นใต้กลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นบางพระเหนือกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นบางพระเหนือกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นบางแก้วกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นบางแก้วกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นบางแก้วกลุ่มเครือข่ายที่ 4 000
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองหงาวกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองหาดส้มแป้นกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองหงาวกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองหงาวกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองราชกรูดกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองราชกรูดกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองราชกรูดกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองราชกรูดกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองปากน้ำกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองปากน้ำกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองปากน้ำกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองปากน้ำกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองปากน้ำกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองหงาวกลุ่มเครือข่ายที่ 3 000
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองบางริ้นกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองบางริ้นกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองบางริ้นกลุ่มเครือข่ายที่ 1 000
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองบางนอนกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองบางนอนกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองทรายแดงกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองทรายแดงกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองทรายแดงกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองเขานิเวศน์กลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองเขานิเวศน์กลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองเกาะพยามกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองเกาะพยามกลุ่มเครือข่ายที่ 2 000
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกำพวนกลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญนาคากลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญนาคากลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญนาคากลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญนาคากลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญนาคากลุ่มเครือข่ายที่ 6 000
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT