จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--905
โรงเรียนเดิม--277
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--472
โรงเรียนสังกัดเอกชน--73
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
กศน.--40
อื่น ๆ--42
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
ศึกษาต่อต่างประเทศ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--3
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010082 บ้านทะเลนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--16
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--13
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ--1
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010083 บ้านกำพวนสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.--5
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--14
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010081 บ้านภูเขาทองสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--22
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม--9
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม--28
85010079 บ้านสองแพรกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--32
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--14
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010078 บ้านลำเลียงกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--14
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010077 ทับหลีสุริยวงศ์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.--1
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--14
85010076 มัชฌิมวิทยากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ--6
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010075 บ้านสองพี่น้องกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010072 บ้านคลองเงินกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--1
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--18
85010071 บ้านหาดจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม--16
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010070 บ้านหนองจิกกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010069 วัดสุวรรณคีรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010068 บ้านทับจากกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--5
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
85010067 บ้านบางสองรากระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010065 บ้านน้ำจืดน้อยกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--23
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010064 กระบุรีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--23
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.--2
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010063 บ้านบางกุ้งกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010062 บ้านบกกรายกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010061 บ้านปลายคลองกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--2
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 อื่น ๆ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 กศน.--1
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 นักเรียนจบทั้งหมด--1
85010060 บ้านดอนกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 7 โรงเรียนเดิม---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม--24
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010059 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--24
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ--1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--1
85010058 บ้านน้ำขาวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม--9
85010057 บ้านทุ่งมะพร้าวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--15
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--5
85010056 บ้านหินวัวกระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 อื่น ๆ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 กศน.---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 โรงเรียนเดิม--20
85010054 นิคมสงเคราะห์กระบุรีกลุ่มเครือข่ายที่ 8 นักเรียนจบทั้งหมด--26
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม--5
85010052 บ้านบางเบนกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--18
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน--8
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม--14
85010053 บ้านสำนักกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--22
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--16
85010051 บ้านนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม--12
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
85010050 บ้านทองหลางกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--10
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--11
85010049 บ้านชาคลีกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ--1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.--1
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน--2
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม--8
85010048 บ้านบางหินกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--15
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
85010046 บ้านเชี่ยวเหลียงกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--4
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--53
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--53
85010045 อนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
85010044 บ้านห้วยเสียดกะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ--2
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010043 บ้านบางปรุ
#เรียนรวมทุกชั้น
กะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--2
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 อื่น ๆ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 กศน.---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 โรงเรียนเดิม---
85010042 ชนม์พัฒนากะเปอร์กลุ่มเครือข่ายที่ 5 นักเรียนจบทั้งหมด--7
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม---
85010040 บ้านปากแพรกละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--5
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม--14
85010039 บ้านละอุ่นใต้ละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--15
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม--3
85010038 บ้านบางขุนแพ่งละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--5
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ--2
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม--6
85010036 ระวิราษฎร์บำรุงละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ--2
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม--8
85010033 ทุ่งตาพลวิทยาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--12
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม---
85010031 ทับไชยาพัฒนาละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 อื่น ๆ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 กศน.---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 โรงเรียนเดิม---
85010030 บ้านเขาฝาชีละอุ่นกลุ่มเครือข่ายที่ 4 นักเรียนจบทั้งหมด--2
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม---
85010028 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม--5
85010029 วัดหาดส้มแป้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม--1
85010027 บ้านหาดทรายดำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--4
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--18
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม---
85010026 บ้านท่าฉางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--18
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม---
85010024 บ้านคลองของเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม--14
85010023 บ้านขจัดภัยเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--14
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--20
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม---
85010022 บ้านราชกรูดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--20
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน--9
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม--14
85010021 บ้านนกงางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--26
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน--2
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม--24
85010019 บ้านหินช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--26
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม--3
85010018 บ้านปากน้ำเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ--6
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม---
85010017 บ้านเกาะเหลาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.--3
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010016 บ้านเขานางหงส์เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม--9
85010015 บ้านเกาะสินไหเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อื่น ๆ--10
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 กศน.---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนเดิม--19
85010014 บ้านทุ่งหงาวเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 3 นักเรียนจบทั้งหมด--38
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ--2
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.--1
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม---
85010013 บ้านบางกลางเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม---
85010012 บ้านบางริ้นเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 อื่น ๆ--7
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 กศน.--2
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 โรงเรียนเดิม---
85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 1 นักเรียนจบทั้งหมด--13
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.--1
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.--4
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010009 บ้านบางนอนเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--6
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010008 บ้านบางสีกิ้ม
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--2
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010007 บ้านทรายแดงเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--4
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010006 บ้านหินดาดเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--3
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--19
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010004 ชาติเฉลิมเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--19
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--80
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010003 อนุบาลระนองเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--81
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.--7
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010002 บ้านเกาะช้างเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--7
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 อื่น ๆ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 กศน.--11
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 โรงเรียนเดิม---
85010001 บ้านเกาะพยามเมืองระนองกลุ่มเครือข่ายที่ 2 นักเรียนจบทั้งหมด--11
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--8
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--5
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010084 บ้านสุขสำราญสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--4
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010085 บ้านบางมันสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--1
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ--1
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010086 บ้านแหลมนาวสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--13
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม--7
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--4
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.--1
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010087 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)สุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--22
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--16
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--6
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010088 บ้านควนไทรงามสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 นักเรียนจบทั้งหมด--9
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนเดิม--5
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนสังกัดเอกชน--3
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 กศน.---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 อื่น ๆ--1
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
85010089 บ้านบางกล้วยนอกสุขสำราญกลุ่มเครือข่ายที่ 6 ศึกษาต่อต่างประเทศ---


ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT