แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
85010001 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เกาะพยามเมืองระนอง
85010002 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยามเมืองระนอง
85010003 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์เมืองระนอง11
85010004 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์เมืองระนอง
85010006 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดงเมืองระนอง
85010007 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดงเมืองระนอง
85010008 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดงเมืองระนอง
85010009 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอนเมืองระนอง
85010010 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอนเมืองระนอง
85010011 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้นเมืองระนอง
85010012 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้นเมืองระนอง
85010013 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้นเมืองระนอง
85010014 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาวเมืองระนอง
85010015 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำเมืองระนอง
85010016 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำเมืองระนอง
85010017 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำเมืองระนอง
85010018 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำเมืองระนอง
85010019 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำเมืองระนอง
85010021 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูดเมืองระนอง
85010022 โรงเรียนบ้านราชกรูด ราชกรูดเมืองระนอง
85010023 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูดเมืองระนอง
85010024 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูดเมืองระนอง
85010026 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาวเมืองระนอง
85010027 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาวเมืองระนอง
85010028 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาวเมืองระนอง
85010029 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้นเมืองระนอง
85010030 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้วละอุ่น
85010031 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้วละอุ่น
85010033 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้วละอุ่น
85010036 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือละอุ่น
85010038 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือละอุ่น
85010039 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ละอุ่น
85010040 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือละอุ่น
85010042 โรงเรียนชนม์พัฒนา กะเปอร์กะเปอร์
85010043 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์กะเปอร์
85010044 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์กะเปอร์
85010045 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กะเปอร์กะเปอร์
85010046 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียงกะเปอร์
85010048 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหินกะเปอร์
85010049 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหินกะเปอร์
85010050 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนากะเปอร์
85010051 โรงเรียนบ้านนา บ้านนากะเปอร์
85010052 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวงกะเปอร์
85010053 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวงกะเปอร์
85010054 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร.กระบุรี
85010056 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร.กระบุรี
85010057 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร.กระบุรี
85010058 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร.กระบุรี
85010059 โรงเรียนเพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จ.ป.ร.กระบุรี
85010061 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืดกระบุรี
85010062 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืดกระบุรี
85010063 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืดกระบุรี
85010064 โรงเรียนกระบุรี น้ำจืดกระบุรี
85010065 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อยกระบุรี
85010067 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่กระบุรี
85010068 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่กระบุรี
85010069 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่นกระบุรี
85010070 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่นกระบุรี
85010071 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่นกระบุรี
85010072 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่นกระบุรี
85010075 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุกระบุรี
85010076 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุกระบุรี
85010077 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุกระบุรี
85010078 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียงกระบุรี
85010079 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียงกระบุรี
85010080 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียงกระบุรี
85010081 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวนสุขสำราญ
85010082 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวนสุขสำราญ
85010083 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวนสุขสำราญ
85010084 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวนสุขสำราญ
85010085 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคาสุขสำราญ
85010086 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคาสุขสำราญ
85010087 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคาสุขสำราญ
85010088 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคาสุขสำราญ
85010089 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคาสุขสำราญ
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2024.1.KAOPUNHOT