สพป.ระนอง.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1149136285
8%
2412:1
อนุบาล 28408171,657
45%
8120:1
อนุบาล 38888601,748
47%
8321:1
ระดับปฐมวัย1,8771,8133,690
22%
18820:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1271,0252,152
19%
9124:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0179781,995
17%
8823:1
ประถมศึกษาปีที่ 39729341,906
16%
9121:1
ประถมศึกษาปีที่ 49658931,858
16%
8821:1
ประถมศึกษาปีที่ 59418911,832
16%
9020:1
ประถมศึกษาปีที่ 69288821,810
16%
8721:1
ระดับประถมศึกษา5,9505,60311,553
68%
53522:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1320280600
35%
3119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2346287633
37%
2922:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3234242476
28%
2718:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9008091,709
10%
8720:1
รวมทั้งสิ้น8,7278,22516,952
100%
81021:1