สพป.ระนอง.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1150138288
8%
2412:1
อนุบาล 28358111,646
45%
8120:1
อนุบาล 38758541,729
47%
8221:1
ระดับปฐมวัย1,8601,8033,663
22%
18720:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1121,0142,126
19%
9123:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0109591,969
17%
8723:1
ประถมศึกษาปีที่ 39649301,894
17%
9021:1
ประถมศึกษาปีที่ 49528911,843
16%
8721:1
ประถมศึกษาปีที่ 59388801,818
16%
8920:1
ประถมศึกษาปีที่ 69288761,804
16%
8621:1
ระดับประถมศึกษา5,9045,55011,454
68%
53022:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1310271581
35%
3119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2328278606
37%
2921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3220238458
28%
2717:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8587871,645
10%
8719:1
รวมทั้งสิ้น8,6228,14016,762
100%
80421:1