สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1404080
10%
420:1
อนุบาล 2189174363
44%
1524:1
อนุบาล 3201187388
47%
1526:1
ระดับปฐมวัย430401831
25%
3424:1
ประถมศึกษาปีที่ 1233225458
20%
1727:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224208432
18%
1627:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191200391
17%
1624:1
ประถมศึกษาปีที่ 4204203407
17%
1625:1
ประถมศึกษาปีที่ 5186146332
14%
1720:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161157318
14%
1620:1
ระดับประถมศึกษา1,1991,1392,338
72%
9824:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171633
33%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151328
28%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3162238
38%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น485199
3%
520:1
รวมทั้งสิ้น1,6771,5913,268
100%
13724:1