สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1383371
12%
418:1
อนุบาล 2120118238
41%
1220:1
อนุบาล 3141131272
47%
1321:1
ระดับปฐมวัย299282581
23%
2920:1
ประถมศึกษาปีที่ 1153139292
16%
1421:1
ประถมศึกษาปีที่ 2153137290
16%
1322:1
ประถมศึกษาปีที่ 3156159315
18%
1423:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151116267
15%
1222:1
ประถมศึกษาปีที่ 5156147303
17%
1323:1
ประถมศึกษาปีที่ 6153157310
17%
1324:1
ระดับประถมศึกษา9228551,777
70%
7922:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1362258
30%
415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2254974
39%
419:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3233659
31%
415:1
มัธยมศีกษาตอนต้น84107191
7%
1216:1
รวมทั้งสิ้น1,3051,2442,549
100%
12021:1