สพป.ระนอง. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17916
4%
35:1
อนุบาล 2103100203
45%
1118:1
อนุบาล 3108122230
51%
1219:1
ระดับปฐมวัย218231449
20%
2617:1
ประถมศึกษาปีที่ 1113128241
17%
1122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2124111235
17%
1121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3105101206
15%
1217:1
ประถมศึกษาปีที่ 4126112238
17%
1220:1
ประถมศึกษาปีที่ 5128104232
16%
1219:1
ประถมศึกษาปีที่ 6128128256
18%
1221:1
ระดับประถมศึกษา7246841,408
62%
7020:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17266138
34%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28861149
36%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36657123
30%
525:1
มัธยมศีกษาตอนต้น226184410
18%
1724:1
รวมทั้งสิ้น1,1681,0992,267
100%
11320:1