ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

78

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

28

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /3%
1.2. นร.1 - 20 2 /3%
1.3. นร.21 - 40 3 /4%
1.4. นร.21 - 60 6 /8%
1.5. นร.61 - 80 6 /8%
1.6. นร.81 - 100 7 /9%
1.7. นร.101 - 120 2 /3%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

23

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

73

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

76

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

25

ตาราง

833

ห้องเรียน
ตาราง

16,911

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,519

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

11,447

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,945

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

852

ครูและบุคลากร

สนง.
53
รร.
799
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

852

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /3%
ปฐมวัย - ประถมฯ49 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น24 /31%
ประถมฯ2 /3%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 28 /36%
ขนาดกลาง 45 /58%
ขนาดใหญ่ 5 /6%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 28 /36%
ขนาดที่ 2 20 /26%
ขนาดที่ 3 15 /19%
ขนาดที่ 4 9 /12%
ขนาดที่ 5 6 /8%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
 • นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
 • นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
 • นายกิตติภพ สระสงครามภู
 • นายปรีชาพล ทองพลอย
 • นายษณกร เสนาะเสียง
 • นายวัลลพ บัวเกตุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายษณกร เสนาะเสียง
 • นายปรีชาพล ทองพลอย
 • นายเนติพงษ์ หงส์คำ
 • นายไตเติล โกยทอง
 • นายวัลลพ บัวเกตุ
78 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองระนอง

26 โรงเรียน

ตาราง
กระบุรี

23 โรงเรียน

ตาราง
ละอุ่น

8 โรงเรียน

ตาราง
กะเปอร์

12 โรงเรียน

ตาราง
สุขสำราญ

9 โรงเรียน

ตาราง

8 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายที่ 1

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 3

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 4

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 5

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 6

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 7

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายที่ 8

10 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Version.2022.1.KAOPUNHOT